Podrobné obchodní podmínky Sivak

OBCHODNÍ PODMÍNKY ESHOPU SIVAK

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Provozovatelem webu www.sivak.cz a zásilkového obchodu je společnost:

SIVAK medical technology s.r.o.,
se sídlem: Jana Masaryka 1713, Hradec Králové PSČ 500 12
IČ: 28807065, DIČ: CZ28807065

vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 28421, e-mail: , telefon: +420 495 220 684 dále jen „prodávající“.

Zákazníkem (dále jen „kupující“) zásilkového obchodu je každá fyzická či právnická osoba, která uskuteční objednávku prostřednictvím objednávkového formuláře.

2. ZASLÁNÍ ZBOŽÍ

Uskutečněním objednávky stvrzuje kupující, že se podrobně seznámil s obchodními podmínkami zásilkového obchodu www.sivak.cz. Není-li uvedeno jinak, je odeslaná objednávka závazná a lze stornovat telefonicky nebo e-mailem do 1 pracovního dne ode dne odeslání objednávkového formuláře, pokud zboží nebylo dosud vyexpedováno ze skladu a předáno přepravci.

Všechna práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího se řídí Občanským zákoníkem, Obchodním zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou, je kupní smlouva uzavřena okamžikem elektronickým potvrzením objednávky zákazníkem, na jehož základě obdrží potvrzení o přijetí dodavatelem. V tomto případě má zákazník právo, dle zákona o ochraně spotřebitele, odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů od dodání zboží (bez udání důvodu) na adresu prodávajícího: SIVAK medical technology s.r.o., Jana Masaryka 1713, 500 12 Hradec Králové. Vrátit je možné pouze zboží nepoškozené, nepoužité, kompletní a zabalené v původním balení.

Způsob platby:

1. prostřednictvím smluvní přepravní společnosti dobírkou při převzetí zboží

2. hotově při osobním převzetí zboží

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době přepravní společností, nejdéle však 15 dní od přijetí objednávky u zboží skladem. Pokud by byl dodavatel nucen tuto dobu prodloužit, bude o tom zákazníka informovat. U zboží, které není skladem, se může prodloužit doba expedice o 7-30 pracovních dní od přijetí objednávky a zásilka je pak expedována 1 pracovní den od přijetí zboží na sklad. Ačkoliv prodávající pravidelně aktualizuje nabídku zboží v zásilkovém obchodě, nemůže garantovat, že ve chvíli potvrzení objednávky bude zboží stále dostupné, obzvlášť v případě, jsou-li skladem poslední kusy. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce.

Způsob dopravy

1. Zboží zasíláme prostřednictvím přepravní společnosti. Dodání zboží s dobírkou přepravní společností je účtováno ve skutečné výši dle aktuálního ceníku přepravní společnosti. Doba dodání je 1-2 pracovní dny od odeslání zásilky. U pomůcek do 3 kg hmotnosti zásilky je účtována snížená sazba přepravného.

2. Osobní odběr zboží je možný v provozovně společnosti SIVAK medical technology s.r.o. na adrese: Jana Masaryka 1713, 500 12 Hradec Králové, v pracovní době Po – Pá 9.00 – 11.30 a 12.30 – 16.00 hodin a St 9.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00 hodin (převzetí zboží ve středu od 16.00 – 17.00 hodin je možné po předchozí domluvě). Převzetí zboží mimo pracovní dobu je nutné nejdříve telefonicky domluvit a je závislé na možnostech prodávajícího. Pokud objednávka převýší částku 5.000,- Kč (včetně DPH) dopravné přepravní společností hradí prodávající. V případě pomůcek jako je elektrický vozík, skútr, polohovací lůžko a pojízdný zvedák zajišťuje dopravu a montáž přímo dodavatel – dle ceníku.

Doprava na Slovensko

Na Slovensko odesíláme zboží pouze kurýrní přepravní společností a zákazníkovi bude účtována cena dopravného dle aktuálního ceníku přepravní společnosti.

Převzetí zboží
Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním dodacího listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal samotného zboží.

Zkontrolujte, zda zásilka obsahuje daňový doklad a návod k použití výrobku.

3. OSOBNÍ ODBĚR

Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 5 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží. Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout. V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

4. ODPOVĚDNOST ZA VADY

Odpovědnost za vady

Odpovědnost za vady vychází z Občanského zákoníku, je stanovena na 24 měsíců (není-li v předávacím listě stanoveno jinak).  Začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Pokud k danému výrobku existuje předávací list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že předávací list neexistuje, slouží místo něj daňový doklad.

Návod k použití nemusí být vždy součástí dodávky – např. u výrobků s obecně známým způsobem použití. Naopak u složitějších zařízení je nutné mít návod k dispozici, aby mohl být výrobek uveden do provozu předepsaným způsobem.

Zánik odpovědnosti za vady
Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady a poruchy způsobené mimořádnými událostmi, zejména na:

a) poškození zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí – veškeré zásilky odesíláme pojištěné),
b) mechanické, tepelné, chemické a další poškození způsobené činností uživatele,
c) neodborná instalace, neodborné uvedení do provozu, neodborné zacházení, obsluha či skladování,
d) vady způsobené živelnou katastrofou,
e) vady způsobené úpravou, opravou nebo změnami, které byly provedeny uživatelem nebo jinou nepovolanou osobou,
f) úmyslné poškození nebo použití, které je v rozporu s návodem k použití nebo obvyklým způsobem použití,
g) používáním zboží v podmínkách, které jsou v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci,
h) poškozením vnějšími vlivy nebo živly,
i) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo opotřebením,
j) porušením ochranných pečetí a nálepek (pokud na výrobku jsou),
k) zboží poškozené zapojením odporujícím příslušným normám.

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Reklamace zboží se řídí reklamačním řádem a bez zbytečných odkladů. Zákonem stanovená lhůta na vyřízení reklamace je 30 dnů.

Reklamované zboží je kupující povinen poslat na adresu prodávajícího doporučeně s uvedením vady výrobku a s návrhem na řešení. Zboží poslané na dobírku prodávající nepřevezme. Reklamované zboží musí být vždy doručeno včetně předávacího listu a dokladu o koupi. Dokladem o koupi se myslí faktura s označením zboží a datem prodeje.

Kupující je povinen reklamované zboží zabalit řádným způsobem, aby nedošlo k dalšímu poškození zboží při transportu díky nedostatečnému obalu. Kupující neodpovídá za další škody vzniklé u přepravce vlivem nešetrného zacházení se zbožím.

Při reklamaci je doporučeno nejprve telefonicky nebo e-mailem kontaktovat prodávajícího a domluvit se na postupu při reklamování zboží.

V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá odvozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Reklamaci lze uplatnit na kterékoli z našich poboček.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží (bez udání důvodu).

Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu nebo podáním písemného sdělení v provozovně dodavatele.

Při odstoupení prosíme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není zcela jasné, z jakého důvodu k nám byly zaslány budou vráceny odesilateli.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu). Vrací se vždy hodnota zboží (nikoliv poštovné a přepravné!).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOTŘEBITELE

Všechna osobní data poskytnutá prodávajícímu jsou důvěrná a nejsou poskytována třetím osobám, pokud to není nutné k bezproblémovému doručení zboží (tím se myslí poskytnutí adresy příslušnému dopravci).

Souhlas s uložením dat do databáze internetových stránek www.sivak.cz dává kupující prodávajícímu odesláním registrace.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

V Hradci Králové dne 1.4.2011


PŮJČOVNÍ ŘÁD PŮJČOVNY POMŮCEK SIVAK

SIVAK medical technology s.r.o. (dále jen půjčovatel) zapůjčuje vypůjčiteli pouze ty zdravotnické prostředky, jež jsou v jeho výlučném vlastnictví.

Zapůjčený zdravotnický prostředek splňuje všechny podmínky pro bezpečné užívání k danému účelu. Je plně funkční, vyčištěný a neporušený.

Výpůjčitel se zavazuje, že zdravotnický prostředek bude používat v souladu s návodem k použití a pouze k účelu, ke kterému je určen a takovým způsobem, aby nedocházelo ke zbytečnému a nadměrnému opotřebení materiálu.

Vypůjčitel plně odpovídá za vypůjčený zdravotnický prostředek, je povinen o něj pečovat tak, aby nedošlo k jeho zničení, je povinen udržovat jej v čistotě.

V případě poškození vypůjčeného zdravotnického prostředku vinou vypůjčitele je tento povinen uhradit půjčovateli veškeré náklady na jeho opravu včetně přepravy tj. dovozu a odvozu dle platného ceníku půjčovatele.

U zdravotnického prostředku, jež vyžaduje pravidelnou údržbu či dobíjení, je vypůjčitel povinen provádět tuto pravidelnou údržbu dle návodu k obsluze a pokynů půjčovatele.

Vypůjčitel nesmí zdravotnický prostředek půjčit třetí osobě, provádět neodborný zásah údržby či opravy, nesmí pomůcku prodat nebo jakýmkoliv způsobem zcizit. V případě ztráty, prodeje, neodborného zapůjčení nebo jakéhokoliv zcizení je vypůjčitel povinen nahradit škodu v plném rozsahu a v ceně, se kterou byl při zapůjčení seznámen.

Vypůjčitel je povinen hradit půjčovateli poplatek za zápůjčku ve výši určené ve smlouvě o zápůjčce. Poplatek uhradí hotově při převzetí zdravotnického prostředku do zápůjčky. V případě dopravy, montáže, demontáže a případných víceslužeb je povinen vypůjčitel tyto služby uhradit při převzetí pomůcky do zápůjčky.

Zdravotnický prostředek se zapůjčuje na dobu sjednanou ve smlouvě o zapůjčení. V případě potřeby prodloužení doby zapůjčení je vypůjčitel povinen požádat o prodloužení doby zapůjčení. Obě strany sepíší dodatek ke smlouvě o zápůjčce a vypůjčitel je povinen uhradit poplatek za další dobu zapůjčení.

Vypůjčitel je povinen uhradit při převzetí zdravotnického prostředku do zápůjčky odpovídající vratnou kauci. Vratná kauce bude vypůjčiteli vrácena v plné výši, bude-li zdravotnický prostředek vrácen v neporušeném stavu, čistý a v předem stanoveném termínu.

Půjčovatel je povinen vydat na všechny finanční částky daňový doklad.

Pokud bude zapůjčený zdravotnický prostředek vrácen v kratší době, než bylo sjednáno ve smlouvě o zápůjčce, částka za zapůjčení se nevrací.
V případě pozdního vrácení zdravotnického prostředku bude z vratné kauce odečtena částka půjčovného za dobu překročení zápůjčky.

V případě vrácení znečištěného zdravotnického prostředku účtuje půjčovatel vypůjčiteli poplatek za vyčištění a dezinfekci, který bude odečten ze složené vratné kauce. Poplatek za vyčištění a dezinfekci je stanoven dle typu pomůcky v ceníku o zápůjčce.


Mám zájem o:

Rychlý kontakt

 

SIVAK
medical technology s.r.o.
Jana Masaryka 1713
500 12 Hradec Králové
IČ 28807065
DIČ CZ28807065
 
Tel.:    495 220 684
Fax:    495 221 327
Servis: 495 221 328
 
E-mail:
           
 
mapa poboček sivak
 
 

Podle zákona o evidenci tržeb                 je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online;       v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Nákupní košík

Počet položek 0 Ks
Nákup celkem 0 Kč
Zobrazit košík | Přejít k objednávce
basket